Ogólne Warunki Umów Sprzedaży

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży EDBAK Sp. z o.o.

obowiązujące od dnia 01.04.2019 roku

 

§1

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży [zwane dalej: OWU] stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego, wiążą wszystkich kontrahentów EDBAK Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrowicach (dalej: EDBAK) i mają zastosowanie do sprzedaży produktów przez EDBAK na podstawie umów: sprzedaży, dostawy oraz dystrybucji na rzecz wszystkich kontrahentów EDBAK (dalej zwanych: Odbiorcami), [za wyjątkiem konsumentów w rozumieniu obowiązujących przepisów]. OWU nie wymagają wyraźnej akceptacji przez Odbiorcę i są dostępne dla kontrahentów EDBAK Sp. z o.o. w siedzibie Spółki [Piotrowice 186, 23-107 Strzyżewice] oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej EDBAK pod adresem edbak.com oraz www.edbakproav.com w zakładce: O firmie.
 2. OWU mają zastosowanie do sprzedaży przez EDBAK na rzecz Odbiorców produktów znajdujących się w aktualnej ofercie EDBAK (zwanych dalej: Produktami).
 3. Umowy zawierane z poszczególnymi Odbiorcami w formie pisemnej mogą określać dodatkowe warunki sprzedaży Produktów. Wyłącznie w drodze jasnych i jednoznacznych postanowień wprowadzonych do treści umów, o których mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wyłączone zastosowania całych OWU lub poszczególnych postanowień OWU. W razie sprzeczności pomiędzy treścią OWU, a treścią zawartej umowy, o której mowa powyżej w treści niniejszego ustępu, strony związane są treścią tej umowy.

§2

 1. Produkty sprzedawane są przez EDBAK po cenach detalicznych zawartych w cennikach EDBAK, obowiązujących w dniu złożenia zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych rabatów przysługujących Odbiorcy, określonych w umowie.
 2. EDBAK jest uprawnione do dokonywania w każdym czasie samodzielnych zmian cen zawartych w w/w cennikach. Każda powyższa zmiana cen będzie skuteczna w stosunku do Odbiorcy po przesłaniu mu nowego cennika drogą mailową od daty wskazanej w treści zmienionego cennika. EDBAK zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu poinformowania Odbiorców o zmianach cen Produktów z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
 3. Stosowane cenniki oraz informacje na temat asortymentu przez EDBAK nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie zobowiązują EDBAK do zawarcia umowy z Odbiorcą, na warunkach określonych w tych cennikach i informacjach.
 4. EDBAK nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne w materiałach informacyjnych i reklamowych (broszurach, katalogach, w ulotkach reklamowych, itp.) oraz w treści informacji zamieszczanych na stronie internetowej. Ilustracje zamieszczane w materiałach informacyjnych i reklamowych oraz na stronie internetowej służą jedynie do ogólnego przedstawienia oferty EDBAK.
 5. Do sprzedaży produktów nietypowych zastosowanie mieć będą ceny ustalone w trybie określonym w § 3 ust. 7 OWU.

§3

 1. EDBAK realizować będzie zamówienia na Produkty po złożeniu przez Odbiorcę czytelnego zamówienia (dalej: Zamówienie).. Zamówienie może być złożone w formie: pisemnej na adres EDBAK lub pocztą elektroniczną na adres: sales@edbak.com
 2. Złożenie przez Odbiorcę Zamówienia na Wyroby EDBAK w sposób określony w ust. 1 niniejszego paragrafu OWU oznacza akceptację OWU przez Odbiorcę.
 3. Zamówienia muszą zawierać określenie asortymentu Produktów [numer katalogowy lub numer rysunku] oraz ilości Produktów w poszczególnych asortymentach.
 4. EDBAK dopuszcza możliwość składania przez Odbiorcę i realizacji przez EDBAK zamówień obejmujących produkty nietypowe (niestandardowe), to jest produkty inne niż wymienione w aktualnej ofercie handlowej EDBAK. Zamówienie na produkty nietypowe powinno określać szczegółowe wymagania Odbiorcy, co do produktu nietypowego.
 5. Dla skuteczności każdorazowego Zamówienia wymagane jest potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji przez EDBAK. To zaś oznacza, że tylko potwierdzone Zamówienie będzie przez EDBAK realizowane. EDBAK jest uprawniony do nieprzyjęcia do realizacji poszczególnych Zamówień i skorzystanie przez EDBAK [jednorazowo lub wielokrotnie] z powyższego prawa nie będzie stanowiło niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a tym samym, że z tego tytułu nie będą przysługiwać Odbiorcy względem EDBAK jakiekolwiek roszczenia, w tym odszkodowawcze. EDBAK ma prawo również wstrzymać realizację Zamówienia, w sytuacji, gdy realizacja zamówienia spowoduje przekroczenie limitu kwoty odroczenia płatności udzielonego Odbiorcy lub w przypadku posiadania przez Odbiorcę przeterminowanych zobowiązań w stosunku do EDBAK. Informacja o wstrzymaniu realizacji Zamówienia przekazywana będzie Odbiorcy w formie przewidzianej dla składania Zamówień.
 6. W odniesieniu do Zamówień na Produkty, w przypadku przyjęcia do realizacji Zamówienia – EDBAK w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia mu Zamówienia prześle Odbiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia danego Zamówienia zawierające określenie możliwego terminu jego realizacji. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, potwierdzenie Zamówienia do realizacji nie zostanie przesłane Odbiorcy, wówczas oznaczać to będzie, że dane Zamówienie będzie traktowane jako nieprzyjęte do realizacji przez EDBAK.
 7. W odniesieniu do Zamówień na produkty nietypowe, w terminie do 5 dni roboczych od daty doręczenia Zamówienia, EDBAK prześle Odbiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej wstępną ofertę zawierającą cenę produktów nietypowych objętych danym Zamówieniem, możliwy termin realizacji Zamówienia oraz wymagany termin zapłaty ceny za zamówione Produkty nietypowe. Odbiorca, w przypadku zaakceptowania oferty EDBAK w terminie 2 dni od doręczenia mu powyższej oferty, zobowiązany jest przesłać EDBAK za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sales@edbak.com oświadczenie o zaakceptowaniu oferty EDBAK, co będzie równoznaczne z przyjęciem przez EDBAK Zamówienia do realizacji. W przypadku wprowadzenia przez Odbiorcę dodatkowych zmian do Zamówienia, EDBAK zastrzega sobie możliwość dokonania aktualizacji ceny jak i terminu jego realizacji. Niezaakceptowanie w powyższym trybie i terminie przez Odbiorcę oferty EDBAK, traktowane będzie przez strony jako wycofanie przez Odbiorcę złożonego Zamówienia.

§4

 1. EDBAK sprzedaje swoje Produkty z zakładu (magazynu) EDBAK położonego w Piotrowicach 186, 23-107 Strzyżewice, zgodnie z formułą EXW (wg Incoterms 2010). Wydanie i odbiór zamówionych Produktów następować będzie w w/w zakładzie (w magazynie) EDBAK i dokonywany będzie przez Odbiorcę lub upoważnionego przez niego przewoźnika. Odbiorca odpowiada za działania i zaniechania przewoźnika jak za własne działania lub zaniechania.
 2. EDBAK jest zobowiązany do postawienia Produktów do dyspozycji Odbiorcy w w/w magazynie EDBAK oraz do ich załadunku na swój koszt na środek transportu podstawiony przez Odbiorcę lub upoważnionego przez niego przewoźnika.
 3. Odbiorca ponosi wszelkie koszty i ryzyka związane z Produktami od chwili ich załadunku na środek transportu podstawiony przez Odbiorcę lub upoważnionego przez niego przewoźnika, a ponadto koszty opakowania Produktów. Opakowanie Produktów następuje staraniem EDBAK na koszt Odbiorcy. Odbiorca ponosi w szczególności koszty palet.
 4. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Odbiorcę z chwilą ich załadunku na środek transportu podstawiony przez Odbiorcę lub upoważnionego przez niego przewoźnika, a przypadku zlecenia EDBAK przez Odbiorcę spedycji lub transportu Produktów, na zasadach, określonych w § 5 ust. 4 zd. 2 OWU – z chwilą załadunku Produktów na środek transportu zorganizowany przez EDBAK.

§5

 1. Wskazany Odbiorcy przez EDBAK przewidywany termin realizacji Zamówienia nie oznacza zobowiązania EDBAK do realizacji Zamówienia w określonym terminie, przy czym EDBAK zobowiązuje się dołożyć staranności w celu zachowania tego terminu oraz do poinformowania Odbiorcę o zmianie tego terminu.
 2. W przypadku braku odmiennego, indywidualnego uregulowania pomiędzy EDBAK, a danym Odbiorcą, Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty całości ceny przed odbiorem zamówionych Produktów (przedpłata – 100 % ceny). Za datę zapłaty ceny uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy EDBAK pełnej kwoty ceny brutto za zamówione Produkty. Odbiorca nie jest uprawniony do dokonania potrącenia poniesionych kosztów bankowych transakcji zapłaty z wierzytelności EDBAK objętej wystawioną przez EDBAK fakturą dokumentującą sprzedaż Produktów. Koszty bankowe związane ze zleceniem przelewu w całości ponosi Odbiorca. W umowach, o których mowa w § 1 ust. 3 OWU, EDBAK może udzielić Odbiorcy odroczenia płatności ceny za zakupione Produkty, na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z danym Odbiorcą.
 3. Wydanie Odbiorcy zamówionych Produktów uzależnione jest od wcześniejszej zapłaty przez niego całości ceny za zakupione Produkty. Brak płatności, o której mowa w ust. 2 zdanie 1 i 2 powyżej, w ustalonym terminie lub opóźnienie Odbiorcy w zapłacie jakichkolwiek należności na rzecz EDBAK, powoduje wstrzymanie lub odmowę wydania Produktów z magazynu EDBAK, a w przypadku zlecenia EDBAK przez Odbiorcę zorganizowania transportu Produktów, na zasadach określonych w § 5 ust. 4 zd. 2 OWU, także wstrzymanie lub odmowę zorganizowania transportu Produktów do miejsca wskazanego przez Odbiorcę.
 4. Ceny Produktów nie zawierają kosztu ich transportu. W przypadku wyraźnego zlecenia EDBAK przez Odbiorcę zorganizowania transportu Zamówionych Produktów do miejsca wskazanego przez Odbiorcę –
  EDBAK zorganizuje transport Produktów przy współpracy z wybranymi przez siebie spedytorami. Wszelkie ryzyka i koszty takiego transportu obciążają w całości Odbiorcę. W pozostałych przypadkach Odbiorca samodzielnie, na własny koszt i ryzyko organizuje transport zakupionych Produktów.
 5. Odbiorca lub upoważniony przez niego przewoźnik bezwzględnie zobowiązany jest do szczegółowego zbadania stanu opakowania Produktów – w trakcie załadunku Produktów z magazynu EDBAK na środek transportu, w tym szczególności sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniom mechanicznym w trakcie załadunku. W przypadku widocznego uszkodzenia opakowania Produktów (wgniecione, rozdarte lub w inny sposób uszkodzone opakowania) Odbiorca lub jego upoważniony przewoźnik zobowiązany jest w obecności pracownika EDBAK otworzyć opakowanie i sporządzić protokół szkody (w dwóch egzemplarzach – jeden dla EDBAK, drugi dla Odbiorcy), który wymaga podpisania przez Pracownika EDBAK i Odbiorcę lub upoważnionego przez Odbiorcę przewoźnika – pod rygorem utraty przez niego roszczeń wobec EDBAK z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości, w przypadku zaniechania wykonania tych obowiązków.
 6. Postanowienie ust. 5 niniejszego paragrafu ma zastosowanie również w przypadku zorganizowania transportu Produktów przez EDBAK na zlecenie Odbiorcy, o którym mowa w ust.4 zdanie 2 niniejszego paragrafu. W takim przypadku obowiązki Odbiorcy / upoważnionego przez niego przewoźnika, określone w ust.5 niniejszego paragrafu, wykonuje przewoźnik zorganizowany przez EDBAK. Działania i zaniechania przewoźnika, o którym mowa w zdaniu poprzednim są wiążące dla Odbiorcy.
 7. Odbiorca ma obowiązek zbadania Produktów niezwłocznie po ich odebraniu.
 8. Reklamacje co do ilości Produktów i ich zgodności z Zamówieniem Odbiorca zobowiązany jest składać w ciągu 2 dni od dnia odebrania Produktów, w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
 9. Reklamacje co do jakości Produktów Odbiorca zobowiązanym jest składać w terminie 7 dni od daty ujawnienia się wady, w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
 10. Zaniechanie przez Odbiorcę zbadania Produktów lub nie zgłoszenia reklamacji zgodnie z zasadami określonymi powyżej treści niniejszego paragrafu, będzie uważane za akceptację przez Odbiorcę dostarczonych Produktów i potwierdzenie prawidłowości dostawy
 11. W treści reklamacji Odbiorca zobowiązany jest do wskazania nr faktury VAT, odnoszącej się do reklamowanych Produktów. W przypadku rozbieżności pomiędzy odebranymi Produktami, a wystawioną przez EDBAK fakturą, EDBAK wystawi stosowną fakturę korygującą.
 12. EDBAK rozpatruje reklamacje w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia mu reklamacji, chyba, że zachowanie tego terminu jest niemożliwe lub utrudnione.
 13. Zwrot zakupionych Produktów możliwy jest jedynie za zgodą EDBAK, wyrażoną co najmniej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przedmiotem zwrotu mogą być tylko Produkty nieuszkodzone i oryginalnie zapakowane. Odbiorca zobowiązany jest dostarczyć zwracane Produkty do magazynu EDBAK, własnym staraniem oraz na własny koszt i ryzyko.

§6

 1. Przeniesienie własności Produktów na Odbiorcę następuje z chwilą podpisania przez pracownika EDBAK oraz przez Odbiorcę lub upoważnionego przez niego przewoźnika lub przez przewoźnika zorganizowanego przez EDBAK dokumentu wz/listu przewozowego – bezpośrednio po załadunku sprzedanych Odbiorcy Produktów na podstawiony do zakładu EDBAK środek transportu.
 2. W przypadku udzielenia przez EDBAK Odbiorcy odroczenia płatności ceny za zakupione Produkty, o którym mowa w § 5 ust. 2 zd. 4 OWU, EDBAK zastrzega sobie własność sprzedanych Produktów aż do uiszczenia całej kwoty ceny, zgodnie z art. 589 Kodeksu cywilnego. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, przeniesienie własności Produktów na rzecz Odbiorcy, następuje pod warunkiem zawieszającym zapłaty przez Odbiorcę całości ceny, co oznacza, że do dnia zapłaty całości ceny za zakupione Produkty pozostają one własnością EDBAK. Odbiorca może sprzedać Produkty pod warunkiem, że uzyskaną z tego tytułu kwotę ceny przeznaczy na zapłatę zobowiązań wobec EDBAK.

§7 

 1. EDBAK udziela 5 letniej gwarancji jakości na swoje Produkty.
 2. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej dołączonej do każdego z Produktów/ dostępne na stronie internetowej EDBAK (edbak.com lub www.edbakproav.com),w zakładce Kontakt – Reklamacja
 3. Reklamacje w ramach udzielonej gwarancji jakości Odbiorca zobowiązany jest zgłaszać w terminie 7 dni od daty ujawnienia się wady. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
 4. Do zgłoszenia reklamacji w ramach gwarancji jakości Odbiorca zobowiązany jest załączyć odpis faktury VAT

§8

 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez EDBAK są następujące:
  1. EDBAK jest administratorem danych osobowych wszystkich osób fizycznych biorących udział po stronie Odbiorcy w zawarciu i realizacji umowy, których dane osobowe EDBAK otrzymał od Odbiorcy, w tym m.in. Odbiorców będących osobami fizycznymi, osób zatrudnionych przez Odbiorców na dowolnej podstawie prawnej, a także osób reprezentujących Odbiorców.
  2. EDBAK przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).
  3. Dane kontaktowe osób właściwych do spraw ochrony danych osobowych w EDBAK : iod@edbak.com
  4. Dane osobowe przetwarzane są przez EDBAK w następujących celach:
   • w celu umożliwienia EDBAK i Odbiorcy będącemu osobą fizyczną realizacji umowy, łączącej te podmioty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
   • w celu umożliwienia EDBAK i Odbiorcy nie będącemu osobą fizyczną realizacji umowy, łączącej te podmioty, w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez EDBAK jako administratora– na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;
   • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy EDBAK a Odbiorcą, a także pomiędzy osobą, której dane dotyczą, nie będącą Odbiorcą, a EDBAK, w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez EDBAK – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;
  5. Przetwarzanie danych osobowych może zostać powierzone przez EDBAK jako administratora dostawcom usług działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla EDBAK usługi prawne, IT, usługi ochrony, transportowe, spedytorskie, kurierskie, pocztowe, serwisowe.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały pozyskane, w tym przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. EDBAK jako administrator może przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO.
  8. Osoba, której dotyczą dane osobowe administrowane przez EDBAK , posiada prawo żądania: dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO, ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO, przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych – w granicach art. 21 RODO. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane osobom właściwym do spraw ochrony danych osobowych w EDBAK .
  9. Osobie, której dotyczą dane osobowe administrowane przez EDBAK , przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
  10. EDBAK nie będzie podejmował decyzji w odniesieniu do danych osobowych w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
  11. Odbiorca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i przekazał EDBAK w celu ubiegania się o zawarcie umowy oraz w celu zawarcia umowy.

§9

 1. Do umów sprzedaży, dostawy oraz dystrybucji zawieranych przez EDBAK z Odbiorcami, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. Wyłączone jest stosowanie przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowie międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r.
 2. Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszego OWU nie ma wpływu na zgodność z prawem, ważność i wykonalność pozostałych postanowień OWU.
 3. Wszelkie spory związane z umowami sprzedaży, dostawy oraz dystrybucji zawieranych pomiędzy EDBAK, a Odbiorcami, rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Lublinie.